Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Blue-Separator-Line-Image

AG Pür Analiz Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 (3. mükerrer) nolu Resmi Gazetede yayınlanmış olan «Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik» çerçevesinde kurulmuş ve yetkilendirilmiş şekilde faaliyet gösteren bir Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıdır. AG Pür A.Ş. 30/12/2011 tarihinden bu yana faaliyetine devam etmektedir.

AG Pür Analiz Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. çoğunluk hissesi B.A.E. Dubai merkezli Maysun Holding Ltd. Şirketine ait olan yabancı sermaye statülü bir şirkettir.

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları kapsamlarındaki analiz ve testleri gerek Bakanlık tarafından yollanan Resmi ve gerekse Özel İstek numunelerinin analizlerini Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şekilde yapar ve raporlar.

Söz konusu laboratuvarların yaptıkları tüm analiz ve testler için ulusal (TÜRKAK) veya uluslararası bir kurum tarafından akredite olması ayrı bir güvence konusudur. Bununla beraber Bakanlık bazı analizler için akreditasyon şartı da koyabilmektedir. Akreditasyon belgelerimiz için «BELGELERİMİZ» menüsüne bakınız.

Laboratuvarımızda aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:

AĞIR METAL VE MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI

Çevresel kirliliğin göstergelerinden biri de; ağır metallerin su, gıda, yem, toprak vb’deki dağılımının incelenmesiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenden ötürü; sağlık açısından sorunlar oluşturan ağır metal iyonlarının bulaşısının tüm gıda örneklerinde sürekli olarak izlenmesi ve yasal düzenlemeler doğrultusunda sıkça denetlenmesi gerekiyor. İNVENURA ailesi olarak bizler bu noktada devreye giriyor ve deneyimli ekibimiz aracılığıyla, tam donanımlı laboratuvarlarımızda kritik klinik çözümlemeler sonucu çevreye yansıyan olası hasarın minimuma indirilmesine analizlerimizle önemli katkı sağlıyoruz.

İlgili laboratuvarlarımızda görev yapan uzmanlarımızın denetiminde, son teknoloji cihazlarımızdan faydalanarak, katkı-kalıntı-minerale bağlı çözümlemeleri enstrümental analizle gerçekleştiriyoruz. Gıdaların organik olup olmadığını, üretim esnasında ve/veya işlendikten sonraki süreçte ağır metal içerip içermediğini hassas ölçümlemeler ile tespit ediyoruz.

İnvenura Mineral Analiz Laboratuvarımızda son teknoloji cihazlarımızla birlikte ürünlerde bulunan ağır metal ve mineral maddelerin tespitine yönelik analizleri uzman ekibimiz ile gerçekleştiriyoruz. Gıdaların organik olup olmadığını, üretim esnasında ve işlendikten sonraki süreçte ağır metal içerip içermediğinin tespitini yapıyoruz. Günümüzde, toprak, su ve hava ortamlarında yaygın bir şekilde birikmeye başlayan ağır metaller, dünya yüzeyindeki tüm organizmaların yaşamını tehdit eden önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Ağır metal miktarındaki bu artışın en önemli sebepleri; endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıtların egzozları, maden yatakları ve işletmeleri, volkanik faaliyetler, tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar ile kentsel atıklardır. Çoğunlukla çevre kirliliği ve bazen de metal ambalajlardan ürünlere bulaşan civa, arsenik, kurşun, bakır, kadmiyum, vb. ağır metaller potansiyel birer kanserojendir. Bu nedenle söz konusu ürünlerde Türk Gıda Kodeksi’nde belirtilen limit değerlerinin aşılıp aşılmadığı sürekli denetlenmelidir. Analiz edilmesi, ileri teknoloji gerektiren bir uzmanlık alanı olan mineral analizleri işlenmiş ve işlenmemiş tüm gıda ve yemlerde ağır metal ve mineral analizlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

DİOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Klorlu organik kirlilikler olarak bilinen ve daha çok sanayi atıklarının yanmasıyla açığı çıkan dioksinlerin toprak, yem ve gıdalara bulaşması olumsuz etkilere yol açıyor. Et, süt, yumurta ve deniz ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıdalar / yemler için bu analizin mutlaka yapılması, muhteva etmesine yasal olarak izin verilen değerlerle karşılaştırılması gerekiyor. Son yıllarda sağlıklı gıda tüketimi ile ilgili olarak öne çıkan dioksin, furan ve polikorlu bifenillerin (PCB) yemlerdeki-gıdalardaki varlığı ile miktarının analizi, üst donanımlı laboratuvarlarımızda uzmanların katkısıyla yapılıyor.

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Süt veren hayvanlarda verimi artırmak için hangi yemlerin ne kadarlık enerji verdiğini, bunun yanı sıra yemlere bağlı metabolik enerji ve sindirilebilir enerji hesaplamalarını, laboratuvarlarımızda uzmanlarımızın desteğiyle analiz ediyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla ayrıca; balın polen haritasını (balın menşei) çıkarıyor, ürünlerin raf ömrünü tespit ediyor, yarış atları da dahil olmak üzere at yemlerindeki sindirilebilir enerjinin laboratuvar ortamında tespitini yapıyoruz.

KALINTI ANALİZ LABORATUVARI

İnvenura Kalıntı Analiz Laboratuvarının görevleri arasında, çok çeşitli gıda numunelerinde Türk Gıda Kodeksi ve Avrupa Birliği Komisyonu’nca belirtilen kalıntıların yasal limitlere uygunluğu açısından potansiyel risk taşıyabilecek bileşenlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi yer almaktadır. Laboratuvarımızda pestist kalıntıları analizleri, veteriner ilaçları ve hormon analizleri gibi çok çeşitli analizlerin yanı sıra antibiyotik ve bitkisel hormon kalıntı düzeylerinin tespiti, gıda ve yemlerde ağır metal analizleri de yapılmaktadır. İnsan, bitki ya da hayvanlara zarar veren varlıkların etkilerini önleme, yok etme, azaltma ya da bu varlıkları geri püskürtme amacıyla kullanılan kimyasal madde ve ya madde karışımlarına verilen ad olan pestisit, bu tanım, günlük yaşamda kullandığımız dezenfektanları, balık yemlerini, mantar ilaçlarını ve böceksavar ilaçları kapsadığı gibi, tarım ürünlerine zarar veren organizmalara karşı kimyasal yöntemde kullanılan maddeleri de kapsamaktadır. Araştırmalar gösteriyor ki, pestisitlerin sadece % 0.01-% 6 ’sı hedef canlı üzerine ulaşmasıyla sorun giderilmekte, kalan % 94-99.9’luk kısım ise toprağa, çevredeki doğal ekosistemlere ulaşarak, sürüklenme ve akıntı nedeniyle kimyasal kirleticiler karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle gıda maddelerindeki pestisit kalıntılarının dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir. Bu ve bunlar gibi çeşitli kalıntı analizleri için İnvenura, uzman ekibi ve son teknolojik cihaz alt yapısıyla size en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

KATKI LABORATUVARI

Gıda katkı maddelerinin gıda sanayinde kullanılması, gelişen teknoloji ile birlikte değişik üretim tekniklerinden ve buna bağlı tüketici beğenisinin çeşitlilik kazanmasından doğmuştur. Gıda katkı maddelerinin kullanımının çeşitlenerek yaygınlaşması, insan sağlığı ve ekonomik açıdan oluşabilecek riskleride arttırmaktadır. Gıda katkı maddesi, tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, besleyici değeri olan veya olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen maddelerdir. Belli bir miktardan fazla kullanılan katkı maddesi, doğal bile olsa insan sağlığını ve gıdanın teknolojik özelliğini bozabilmektedir. Dolayısıyla, katkı maddelerinden en fazla yarar sağlamak amaçlanırken, muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek gerekir. Bu ise, katkı maddelerinin nitel ve nicel analizlerinin yapıldığı etkili bir kontrol sistemiyle gerçekleştirilir. İnvenura katkı laboratuvarımız bünyesinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkıları Yönetmeliği’nde bulunan tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu ,antioksidanların mevzuata ve istenilen ürün kalitesine uygunluğu, güvenilir analiz yöntem ve teknikleri ile tespit edilir. Gerçekleştirilen tespitler sonucunda tüm bu sorunların önüne geçebilmek için katkı analizleri büyük önem taşımaktadır.

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

İlgili laboratuvarlarımızda gıda, yem ve yem katkı maddelerinin kompozisyonu, besin öğeleri, işlenme ve depolama sırasındaki yapı değişikliklerini inceliyoruz. Eğitimli-tecrübeli ekibimiz ve üst kalite cihazlarımız üzerinden, 100’den fazla analiz imkânı sunarak, müşterilerimize sağlıklı bilgi ve güven vaat ediyoruz. Biberde acılık tayini yapan ve baharatlarda kantitatif (miktarsal) sonuç veren tek laboratuvar olma özelliğimizde ön plana çıkıyor; yağlarda ve ballarda tağşiş yapılıp yapılmadığını, ayrıca süt ürünlerine bitkisel yağ katılıp katılmadığını tespit ediyoruz.

MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

Amerika dahil dünyanın kabul görmüş ülke ve noktalarında kullanılan Clean Room Technology’e göre dizayn edilmiş mikrobiyoloji laboratuvarımızda, kontaminasyon (bulaşma) riskinin engellendiği aseptik yöntemler üzerinden kesin-net sonuçlara ulaşıyoruz. İnsan sağlığını direk olarak etkileyecek etmenlerin tespit edilmesi, gıda ve ürünlerin güvenilirliğini saptanması ve gıdaların raf ömrünün belirlenmesi gibi çalışmaları yaparak, tarafsız analizlerle sonuç üretiyoruz. Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda hayvansal ve bitkisel ürünlerin yanı sıra yem, su ve su ürünlerinin mikrobiyolojik analizlerini yapıyoruz. Ayrıca et türü tayinini yapabilmek adına serolojik analizler, gıda zehirlenmelerine neden olan Salmonella, Stafilococccus, Listeria, E. coli türü bakterilerin teşhisini gerçekleştiriyoruz.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

Gıda zincirinde son dönemde öne çıkan ve çeşitli ürünlerde katkı maddesi olarak kullanılan GDO’lu besinlerin tespitini üstün teknolojik cihazlarımız üzerinden, uzmanlar gözetiminde titizlikle gerçekleştiriyoruz. Alt yapısı Clean Room Teknolojisi ile oluşturulan laboratuvarlarımızda allerjen grubu analizleri, tüm ürünlere yönelik GDO tarama analizi ve domuz DNA’sı araştırmasının yanı sıra orjin – helâl gıda tespitleri ile et – süt tür tayini analizleri yapıyoruz. “Tüm gıdalarda domuz DNA’sı taraması yapan akredite tek laboratuvar” sıfatıyla; at, eşek, hindi, sığır vb. et türlerine dair çok sayıda analiz imkânı sunarak, müşterilerimizin, kullandıkları ürün hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz.

SU ANALİZİ LABORATUVARI

Kullanım suyu analizlerimizi Türkak kapsamında gerçekleştiriyoruz.

TOKSİN ANALİZ LABORATUVARI

Gıda ve yem maddelerinde üreyebilen, bu yolla günlük yaşantıda çok sık temasın söz konusu olabildiği küfler ve özellikle bunların oluşturdukları toksik metabolitler, üzerinde önemle durulan bir araştırma konusu. Küfler, uygun koşullarda ham ve işlenmemiş materyalde çoğalarak bir yandan ürünün nitelik ve niceliğini değiştirip bozulmasına neden oluyor; diğer yandan da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip toksik maddeleri oluşturuyor. Oluşan bu ürünler, mikotoksin olarak adlandırılan, son derece toksik, çoğu kanserojen, teratojen, mutajen maddeler; diğer adıyla “küf zehiri” olarak biliniyor. En sık karşılaşılan mikotoksinleri aflatoksinler, okratoksin, zearalenon, deoxynivalenol, patulin ve fumonisin olarak sıralanıyor. Mikotoksinler; Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria başta olmak üzere bazı mantarların oluşturdukları fungal metabolitler olarak tanımlanıyor. Doğada toksin oluşumunu teşvik eden ana faktörler; yüksek sıcaklık, yüksek nem koşulları ve yanlış saklama koşulları.Mikotoksinlerin uzun vadede karaciğerde birikerek, kanserojen etkiye neden olduğu biliniyor. Bunların gıdalardaki oluşumu ve miktarları azaltılabiliyor ancak gıdalarda oluştuktan sonra tümüyle uzaklaştırılabilmeleri ne yazık ki mümkün olamıyor.Dolayısıyla özellikle tahıllar, kurutulmuş meyveler, fıstık, fındık, badem, ceviz gibi gıdalarda belli sıklıkta, ölçülebilir miktarlarda toksin bulunabiliyor. Doğrudan küflerin üretmiş olduğu mikotoksinli besinlerin insanlar tarafından tüketilmesi kadar, mikotoksinli yemleri yiyen hayvanlarda bu toksinlerin dokularda birikerek et ve süte geçmesi, bir başka deyişle bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin tüketilmesi ile dolaylı yoldan insan bünyesine de geçmesi tehlike arz ediyor.Alanında uzman ekibimiz aracılığıyla, laboratuvarlarımızda bu kritik başlıkları kapsayan klinik çözümlemeler yaparak güvenilir sonuçlar üretiyoruz. Böylelikle, sağlığı tehdit eden unsurları ölçerek hem sosyal sorumluluk anlayışına katkı sağlıyoruz hem de firmaların – markaların prestij algısına destek veriyoruz.

RAPORLAMA

Uluslararası akredite laboratuvarlarımızda; numunelerin kabul edilmesi, izlenmesi-raporlanması hizmetlerini ayrı bir birim ve uzman mühendislerimiz üzerinden, özel yazılım kullanarak gerçekleştiriyoruz.Laboratuvarlarımıza gelen tüm numuneler, numune kabul-raporlama sorumlusu tarafından teslim alınarak, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra gizlilik ve müşteri güvenliği prensibimiz kapsamında kodlanıyor ve sisteme kaydediliyor.Sonrasında bu numuneler zaman kaybedilmeksizin, istenen analizler doğrultusunda ilgili laboratuvarlara yine gizlilik ve müşteri güvenliği prensibimize sâdık kalarak özenle yönlendiriliyor. Numuneler tüm birimlerde bu kod numarası ile izleniyor.

Özel istek numunelerinde; bölüm uzmanları tarafından müşterilerimize öncelikle numune alma planı ile ilgili detaylı bilgi desteği veriliyor. Böylelikle; analiz edilecek numunenin yeterliliği ve alındığı partiyi temsil edip etmediği hususu sağlıklı şekilde çözümlenmiş oluyor.Numunelere ait analizler bittikten sonra, sonuçlar analizi yapan kişi ve laboratuvar sorumlusu tarafından onaylanarak, Numune Kabul ve Raporlama Birimi’ne geri gönderiliyor. Numune Kabul ve Raporlama Birimi Sorumlusu ve Laboratuvar Müdürü’nün onayı ile raporlar yazılıp imzalanıyor; ardından müşterinin isteği doğrultusunda ilgili yerlere elden, posta, faks veya e-posta yoluyla ulaştırılıyor.

X